رهروان كوی جانان سرخوش*اند
عاشقان در وصل و هجران سرخوش*اند
جان عاشق، سر به فرمان می رود
سر به فرمان سوی جانان می رود
راه كوی می فروشان بسته نيست
در به روی باده*نوشان بسته نيست
باده ما ساغر ما عشق ماست
مستی ما در سر ما عشق ماست
دل ز جام عشق او شد می پرست
مست مست از عشق او شد مست مست
ما به سوی روشنایی می*رويم
سوی آن عشق خدايی می*رويم
دوستان! ما آشنای اين رهيم
می*رويم از اين جدايیی وارهيم
نور عشق پاك او در جان ما
مرهم اين جان سرگردان ما